top of page

Seguretat dels pacients

Quan anem al metge o metgessa, prenem un medicament o fem ús dels centres d’atenció sanitària, volem sentir-nos segurs i confiats. Així mateix, els professionals de la salut treballen per oferir un servei d’assistència segur, efectiu i eficient. La comunicació i col·laboració estreta entre pacients, familiars i professionals és clau per millorar la seguretat en l’assistència sanitària. Tots som responsables a l’hora de reduir i prevenir els esdeveniments adversos en l’atenció mèdica. I què és un esdeveniment advers? Qualsevol circumstància relacionada amb l’assistència que reben els pacients que té conseqüències mèdiques negatives. Riscos que es poden reduir i fins i tot evitar si tenim una informació clara sobre què ens pot arribar a passar i com ac-tuar en determinades situacions.


Què és la seguretat dels pacients ?

La seguretat dels pacients és la reducció del risc de dany innecessari associat a l’atenció sanitària fins a un mínim acceptable. Fa re-ferència a les nocions col·lectives dels co-neixements del moment, als recursos dispo-nibles i al context en què es presta l’atenció, ponderat davant del risc de no dispensar el tractament o de dispensar-ne un altre.


- Els seus objectius són:

  • Informar els ciutadans sobre aspectes rela-cionats amb la seva seguretat com a pacients i com fer la seva atenció més segura.

  • Informar els professionals sobre les bones pràctiques en seguretat dels pacients basa-des en el coneixement científic i sobre els pro-jectes realitzats o en curs els centres sanitaris.

  • Estimular els pacients a assumir un paper més actiu en la pròpia assistència sanitària.

  • Formar en seguretat dels pacients, tant per els ciutadans com per els professionals sanitaris. Actualment disponible: Curs en línia en Seguretat a l’assistència sanitària. Formació per a pa-cients: wsm.ics.gencat.cat/seguretatdelspacients/

  • Contribuir en la prevenció d’esdeveniments adversos associats amb l’atenció sanitària.L’evidència demostra que quan els pacients són partícips en la seva cura, es produeixen beneficis significatius en seguretat i milloren els resultats de satisfacció i en la salut.I recordi: DAVANT DE qualsevol dubte consulti al seu metge o farmacèutic.BIBLIOGRAFIA

DEPARTAMENT DE SALUT. GENERALITAT DE CATALUNYA.

Què és la seguretat dels pacients. [En línia] Barcelona.<https://seguretatdelspaci-ents.gencat.cat/ca/que_es_la_seguretat_de_pacients/que_es_la_seguretat_de_ pacients/>[ Consulta: 14 de setembre de 2023]

Dia mundial de la Seguretat dels Pacients: “Donem veu als pacients!. [En línia] Bar-celona.<https://seguretatdelspacients.gencat.cat/ca/detalls/noticia/dia-mundi-al-seguretat-pacient-2023>[Consulta: 14 de setembre de 2023]

Comments


bottom of page